Próbny test maturalny z zadań zamkniętych
Zadanie 1
Liczba 330*990 jest równa:
Zadanie 2
Wartość wyrażenia log48+5log42 jest równa:
Zadanie 3
Liczba log√22jest równa:
Zadanie 4
Dana jest funkcja określona wzorem y=x2−4√3x+12. Trzecia potęga jedynego miejsca zerowego tej funkcji to liczba:
Zadanie 5
Rzucono cztery razy monetą. Prawdopodobieństwo tego, że wypadnie co najwyżej 1 orzeł, jest równe:
Zadanie 6
Suma n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego wyraża się wzorem Sn=3n2+4n. Piąty wyraz tego ciągu jest równy:
Zadanie 7
Rozwiązaniem równania
(x2−2x−3)⋅(x2−9)
x−1
=0 nie jest liczba:
Zadanie 8
Dla każdej liczby rzeczywistej x wyrażenie (3x−2)2−(2x−3)(2x+3) jest po uproszczeniu równe:
Zadanie 9
Liczba 2log36−log34 jest równa:
Zadanie 10
Równanie
x2+2x
x2−4
=0
Zadanie 11
Proste o równaniach y=(m+2)x+3 oraz y=(2m−1)x−3 są równoległe, gdy:
Zadanie 12
Przekrój osiowy stożka jest trójkątem prostokątnym o przeciwprostokątnej długości 12. Pole powierzchni całkowitej stożka jest równe:
Zadanie 13
Liczba (2√7−5)2⋅(2√7+5)2 jest równa:
Zadanie 14
Suma pierwiastków równania (x−2)(x+1)(x−3)=0 jest równa:
Zadanie 15
Buty, które kosztowały 220 złotych, przeceniono i sprzedano za 176 złotych. O ile procent obniżono cenę butów?
Zadanie 16
Liczba log327−log31 jest równa:
Zadanie 17
Równanie x(x−3)(x2+25)=0 ma dokładnie:
Zadanie 18
Pole powierzchni bocznej walca jest równe 16π, a promień jego podstawy ma długość 2. Wysokość tego walca jest równa:
Zadanie 19
Wskaż liczbę spełniającą nierówność (4−x)(x+3)(x+4)>0.
Zadanie 20
Dany jest walec, w którym wysokość jest równa promieniowi podstawy. Objętość tego walca jest równa 27π. Wynika stąd, że promień podstawy tego walca jest równy:
Zadanie 21
Liczba wszystkich dodatnich liczb czterocyfrowych parzystych, w których zapisie nie występują cyfry 0 i 2, jest równa:
Zadanie 22
Suma liczby x i 15% tej liczby jest równa 230. Równaniem opisującym tę zależność jest:
Zadanie 23
Samochód kosztował 30000zł. Jego cenę obniżono o 10%, a następnie cenę po tej obniżce ponownie obniżono o 10%. Po tych obniżkach samochód kosztował:
Zadanie 24
Równanie 2x2+11x+3=0:
Zadanie 25
Liczby x1, x2 są rozwiązaniami równania 4(x+2)(x−6)=0. Suma x12+x22 jest równa: