Test 40 pytań E.14

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

Czas jaki pozostał do zakończenia egzaminu → 57 min 1 sek
1. Którego polecenia nalezy użyć, aby wyraz TEKST został wyświetleny w kolorze czarnym w oknie przeglądarki internetowej?
A. <body color="black">TEKST</font>
B. <font color="czarny">TEKST</font>
C. <font color="#000000">TEKST</font>
D. <body bgcolor="black">TEKST</body>
2. Które polecenie w CSS służy do załączenia zewnętrznego arkusza stylów?
A. open
B. import
C. require
D. include
3. Aby uprościć wprowadzenie i edytowanie danych w tabeli, należy zdefiniować
A. kwerendę SELECT
B. formularz
C. raport
D. filtr
4. Częstotliwość próbkowania ma wpływ na
A. jakość cyfrowego dzwięku
B. jakość analogowego dzwięku
C. amplitudę fali dźwiękowej utworu
D. skalę głośności zapisanego utworu
5. Kolor zapisany w notacji heksadecymalnej #0000FF to
A. czarny
B. zielony
C. niebieski
D. czerwony
6. W bazie danych MYSQL dana jest tabela programów komputerowych o polach: nazwa, producent, rokWydania. Aby kwerenda SELECT zwróciła wszystkie nazwy producentów tak, by nazwy te nie powtarzały się, należy zapisać:
A. SELECT UNIQUE producent FROM programy;
B. SELECT DISTINCT producent FROM programy;
C. SELECT producent FROM programy WHERE UNIQUE;
D. SELECT producent FROM programy WHERE producent NOT DUPLICATE;
7. Zadaniem przedstawionej funkcji zapisanej w języku JavaScript jest
A. zwrócenie wartości parzystych liczb od a do b
B. wypisanie liczb parzystych z przedziału od a do b
C. wypisanie wszystkich liczb z przedziału od a do b
D. sprawdzenie, czy liczba a jest nieparzysta; jeśli tak, wypisanie jej
8. Zdefiniowano bazę danych z tabelą mieszkancy o polach: nazwisko, imie, miasto. Następnie stworzono następujące zapytanie do bazy: SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto="Poznań" UNION ALL SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto="Kraków"; Wskaż zapytanie, które zwróci identyczne dane:
A. SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy AS "Poznań" OR "Kraków";
B. SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto HAVING "Poznań" OR "Kraków";
C. SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto="Poznań" OR miasto="Kraków";
D. SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto BETWEEN "Poznań" OR "Kraków";
9. Kod języka CSS można umieścić wewnątrz kodu HTML, posługując się znacznikiem
A. <head>
B. <style>
C. <meta>
D. <body>
10. Co należy zastosować w organizacji danych, aby zapytania w bazie danych były wykonywane szybciej?
A. Reguły
B. Indeksy
C. Wartości domyślne
D. Klucze podstawowe
11. W języku CSS, aby formatować tekst poprzez przekreślenie, podkreślenie dolne lub górne, należy zastosować
A. text-align
B. text-indent
C. text-transform
D. text-decoration
12. W poleceniach, których celem jest odtwarzanie na stronie internetowej dźwięku jako podkładu muzycznego NIE wykorzystuje się atrybutu
A. loop="10"
B. balance="-10"
C. volume="-100"
D. href="C:/100.wav">
13. Aby zdefiniować w języku HTML listę nienumerowaną, należy użyć znacznika
A. <dd>
B. <dt>
C. <ol>
D. <ul>
14. Metainformacja "Description" zawarta w pliku źródłowym HTML powinna zawierać
A. opis, co znajduje się na stronie
B. informację, kto jest autorem strony
C. wykazy kluczowe, z których korzystają wyszukiwarki sieciowe
D. nazwę programu, przy użyciu którego została stworzona strona
15. Zadaniem funkcji zapisanej w języku PHP jest
A. Wypisanie liczby parzystej
B. Wypisanie liczby nieparzystej
C. Zwrócenie wartości 1, gdy liczba jest parzysta
D. Zwrócenie wartości 0, gdy liczba jest parzysta
16. Proces tłumaczenia kodu źródłowego pisanego przez programistę na zrozumiały dla komputera kod maszynowy to
A. debugowanie
B. uruchamianie
C. kompilowanie
D. implementowanie
17. Język JavaScrypt ma obsługę
A. obiektów DOM
B. funkcji wirtualnych
C. klas abstrakcyjnych
D. wysyłania ciastek z tą samą informacją do wielu klientów strony
18. Jak nazywa się podzbiór strukturalnego języka zapytań, związany z formułowaniem zapytań do bazy danych za pomocą polecenia SELECT?
A. SQL DML (ang. Data Manipulation Language)
B. SQL DDL (ang. Data Definition Language)
C. SQL DCL (ang. Data Control Language)
D. SQL DQL (ang. Data Query Language)
19. Aby naprawić uszkodzoną tabelę w MySQL, należy wydać polecenie
A. FIX TABLE
B. CHECK TABLE
C. REPAIR TABLE
D. RESOLVE TABLE
20. Który z zapisów znacznika <meta> jest prawidłowy ze względu na wykorzystane atrybuty?
A. <meta background = blue>
B. <meta name = "!DOCTYPE">
C. <meta title = "Strona dla hobbystów">
D. <meta name = "description" content = "Masz jakieś hobby? To jest strona dla Ciebie!">
21. W języku PHP zmienna $_GET jest zmienną
A. predefiniowaną, używaną do przekazywania danych do skryptów PHP poprzez adres strony
B. predefiniowaną, używaną do gromadzenia wartości formularza po nagłówkach zlecenia HTTP (danych z formularza nie można zobaczyć w adresie)
C. zdefiniowaną przez twórcę strony, służącą do przekazywania danych z formularza przez adres strony
D. zwykłą, zdefiniowaną przez twórcę strony
22. Jak nazywa się program, który wykonuje instrukcje zawarte w kodzie źródłowym tworzonego programu bez uprzedniego generowania programu wynikowego?
A. Interpreter
B. Kompilator
C. Konwerter kodu
D. Konwerter języka
23. W algebrze relacji operacja selekcji polega na
A. wyelminowaniu pustych wierszy
B. wybraniu krotek spełniających określone warunki
C. wybraniu krotek niezawierających wartości NULL
D. wyelminowaniu krotek z powtarzającymi się polami
24. Aby pozbyć się nienaturalnego odwzorowania ukośnych krawędzi linii w grafice rastrowej, czyli tak zwanego schodkowania, należy zastosować filtr
A. szumu
B. gradientu
C. pikselizacji
D. antyaliasingu
25. Podczas obróbki grafiki rastrowej w programie z obsługą kanałów dodanie kanału alfa oznacza
A. dodanie warstwy z przezroczystością
B. określenie poprawnego balansu bieli
C. zwiększenie głębi ostrości obrazu
D. wyostrzenie krawędzi obrazu
26. W JavaScript wynik operacji jest równy wartości NaN, jeśli skrypt próbował wykonać
A. funkcję parseFloat zamiast parseInt na zmiennej liczbowej
B. działanie arytmetyczne, a zawartość zmiennej była napisem
C. działanie arytmetyczne na dwóch zmiennych liczbowych dodatnich
D. funkcję sprawdzającą długość napisu, a zawartość zmiennej była liczbą
27. Przedstawiono efekt formatowania CSS oraz kod HTML. Jak należy zdefiniować styl, aby osiągnąć takie formatowanie?
A. .first-line {font-size: 200%; color:brown;}
B. #first-line {font-size: 200%; color:brown;}
C. p::first-line {font-size: 200%; color:brown;}
D. p.first-line {font-size: 200%; color:brown;}
28. W języku CSS zdefiniowano następujące formatowanie. Oznacza to, że kolorem niebieskim zostanie zapisany
A. cały tekst paragrafu niezależnie od jego formatowania
B. pochylony tekst paragrafu
C. cały tekst nagłówków niezależnie od ich formatowania
D. pogrubiony tekst paragrafu
29. W języku HTML znacznik <strong>tekst</strong> będzie wyświetlany w ten sam sposób przez przeglądarkę co znacznik
A. <b>tekst</b>
B. <h1>tekst</h1>
C. <big>tekst</big>
D. <sub>tekst</sub>
30. W celu zapewnienia spójności danych w bazie programu Microsoft Access należy skorzystać
A. z więzów integralności
B. z kwerendy aktualizującej
C. z defragmentacji bazy
D. z archiwizacji bazy
31. Fragment kodu prezentuje składnię języka
A. C
B. C#
C. PHP
D. JavaScript
32. Jak nazywa się proces przedstawienia, we właściwej dla danego środowiska formie, informacji zawartej w dokumencie elektronicznym?
A. Mapowanie
B. Rasteryzacja
C. Renderowanie
D. Teksturowanie
33. Certyfikat SSL jest stosowany do
A. zapisania danych o sesjach tworzonych w witrynie
B. zidentyfikowania właściciela domeny
C. deszyfracji transmitowanych danych
D. blokowania szkodliwego oprogramowania w witrynie
34. Który opis odnosi się do metody POST wysyłania formularza?
A. Może być zapisana jako zakładka w przeglądarce internetowej
B. Dane przesyłane są za pomocą adresu URL, czyli w sposób widoczny dla użytkownika
C. Posiada dodatkowe ograniczenia jakim jest długość adresu - maksymalnie 255 znaków
D. Jest wskazana, gdy przesyłane są informacje poufne, np. hasło, numer telefonu czy numer karty kredytowej
35. W języku CSS wartości underline, overline, blink przyjmują atrybut
A. text-style
B. font-style
C. font-weight
D. text-decoration
36. Aby w pliku z rozszerzeniem php umieścić kod w języku PHP należy użyć znaczników
A. <php .......... />
B. <?php .......... ?>
C. <php> ......... </php>
D. <?php> ........ <php?>
37. Zadaniem funkcji PHP o nazwie mysql_select_db() jest
A. połączyć bazę danych z serwerem SQL
B. określić bazę, z której będą pobierane dane
C. określić tabelę, z której będą pobierane dane
D. pobrać dane z bazy danych na podstawie kwerendy
38. Wskaż sposób, w jaki należy odwołać się do pliku default.css, jeśli index.html znajduje się bezpośrednio w katalogu Strona?
A. <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style/default.css" />
B. <link rel="stylesheet" type="text/css" href="C:/style/default.css" />
C. <link rel="stylesheet" type="text/css" href="...styledefault.css" />
D. <link rel="stylesheet" type="text/css" href="c:style/default.css" />
39. Do zabezpieczeń serwera bazy danych przed atakami hakerów nie należy
A. Włączenie zapory
B. Defragmentacja dysków
C. Stosowanie złożonych haseł do bazy
D. Blokowanie portów związanych z bazą danych
40. Proces filtracji sygnału wejściowego w dziedzinie czasu, obejmujący zasadę superpozycji, związany jest filtrem
A. liniowym
B. przyczynowym
C. niezmiennym w czasie
D. o skończonej odpowiedzi impulsowej
Sprawdź odpowiedzi!