Test 40 pytań E.14

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

Czas jaki pozostał do zakończenia egzaminu → 56 min 5 sek
1. Dana jest tablica o nazwie tab wypełniona liczbami całkowitymi różnymi od zera. Przedstawiony kod zapisany w języku PHP ma za zadanie:
A. obliczyć iloczyn wszystkich liczb w tablicy
B. obliczyć wartość bezwzględną elementów tablicy
C. zamienić wszystkie elementy tablicy na liczby z przeciwnym znakiem
D. zamienić elementy tablicy na wartości przechowywane w zmiennej liczba
2. Który z wymienionych znaczników języka HTML nie jest stosowany w celu formatowania tekstu?
A. <em>
B. <sub>
C. <div>
D. <strong>
3. Dana jest tablica n-elementowa o nazwie t[n]. Zadaniem algorytmu zapisanego w postaci listy kroków jest wypisania sumy
A. n-elementów tablicy
B. co drugiego elementu tablicy
C. sumy wszystkich elementów tablicy
D. sumy tych elementów tablicy, których wartości są nieparzyste
4. Najprostszy sposób zamiany obiektu oznaczonego cyfrą 1 na obiekt oznaczony cyfrą 2 polega na
A. animowaniu obiektu
B. zmianie warstwy obiektu
C. narysowaniu docelowego obiektu
D. geometrycznym transformowaniu obiektu
5. W tabeli artykuly wykonano następujące polecenia dotyczące praw użytkowania jan. Po wykonaniu poleceń użytkownik jan będzie miał prawa do
A. tworzenia tabeli i aktualizowania w niej danych
B. aktualizowania danych i przeglądania tabeli
C. tworzenia tabeli i wypełniania jej danymi
D. przeglądania tabeli
6. Aby odebrać prawa dostępu do serwera MySQL, należy posłużyć się instrukcją
A. USAGE
B. GRANT
C. DELETE
D. REVOKE
7. Wskaż poprawną kolejność etapów projektowania relacyjnej bazy danych
A. Selekcja, Określenie relacji, Określenie kluczy podstawowych tabel, Określenie zbioru danych
B. Określenie relacji, Określenie kluczy podstawowych tabel, Selekcja, Określenie zbioru danych
C. Określenie kluczy podstawowych tabel, Określenie zbioru danych, Selekcja, Określenie relacji
D. Określenie zbioru danych, Selekcja, Określenie kluczy podstawowych tabel, Określenie relacji
8. Komentarz w języku JavaScript rozpoczyna się od znaku lub znaków
A. <!--
B. <?
C. //
D. #
9. Metainformacja "Description" zawarta w pliku źródłowym HTML powinna zawierać
A. opis, co znajduje się na stronie
B. informację, kto jest autorem strony
C. wykazy kluczowe, z których korzystają wyszukiwarki sieciowe
D. nazwę programu, przy użyciu którego została stworzona strona
10. W instrukcji warunkowej JavaScript należy sprawdzić przypadek, gdy zmienne a oraz b są dodatnie, z czego zmienna b jest mniejsza od 100. Warunek taki powinien być zapisany w następujący sposób:
A. if ( a > 0 || b > 0 || b > 100)
B. if ( a > 0 && b > 0 || b > 100)
C. if ( a > 0 || (b > 0 && b < 100))
D. if ( a > 0 && b > 0 && b < 100)
11. Aby uprościć wprowadzenie i edytowanie danych w tabeli, należy zdefiniować
A. kwerendę SELECT
B. formularz
C. raport
D. filtr
12. W języku PHP zastosowano funkcję is_int(). Które z podanych wywołań tej funkcji zwróci wartość TRUE?
A. is_int("135")
B. is_int(NULL)
C. is_int(13.5)
D. is_int(135)
13. Certyfikat SSL jest stosowany do
A. zapisania danych o sesjach tworzonych w witrynie
B. zidentyfikowania właściciela domeny
C. deszyfracji transmitowanych danych
D. blokowania szkodliwego oprogramowania w witrynie
14. Aby stworzyć tabelę w bazie danych, należy zastosować polecenie SQL
A. ADD TABLE
B. NEW TABLE
C. PLUS TABLE
D. CREATE TABLE
15. W MS SQL Server predefiniowana rola o nazwie dbcreator pozwala użytkownikowi na
A. zarządzanie plikami na dysku
B. zarządzanie bezpieczeństwem systemu
C. tworzenie, modyfikowanie, usuwanie i odzyskiwanie bazy danych
D. wykonywanie każdej operacji na serwerze i posiadanie prawa własności każdej bazy
16. Po wykonaniu zamieszczonego w ramce skryptu napisanego w języku JavaScript w przeglądarce zostanie wypisana wartość
A. 12,4
B. 12,5
C. 15,4
D. 15,5
17. Aby przywrócić bazę danych z kopii bezpieczeństwa na serwerze MSSQL, należy posłużyć się poleceniem
A. EXPORT DATABASE
B. BACKUP DATABASE
C. RESTORE DATABASE
D. UNBACKUP DATABASE
18. Element zadeklarowany w języku C++ double *x; to
A. Parametr formalny typu rzeczywistego
B. Zmienna rzeczywista
C. Zmienna całkowita
D. Wskaźnik
19. W zamieszczonym przykładzie pseudoklasa hover sprawi, że styl pogrubiony będzie przypisany
A. odnośnikowi, w momencie kiedy najechał na niego kursor myszy
B. wszystkim odnośnikom nieodwiedzonym
C. każdemu odnośnikowi niezależnie od aktualnego stanu
D. wszystkim odnośnikom odwiedzonym
20. Jeśli rozmiar pliku graficznego jest zbyt duży do publikacji w Internecie, należy
A. dodać kanał alfa
B. zmniejszyć jego rozdzielczość
C. zwiększyć jego głębię kolorów
D. zapisać w formacie BMP
21. Kolor zapisany kodem RGB o wartości rgb(128, 16, 8) w postaci szesnastkowej ma wartość
A. #FF0F80
B. #FF1008
C. #801008
D. #800F80
22. Na tabeli muzyka, przedstawionej na rysunku, zostało wykonane następujące zapytanie SQL. Jaki wynik zwróci ta kwerenda?
A. Czesław
B. pusty wynik
C. Czesław, Niemen
D. Czesław, Czechowski
23. W języku skryptowym JavaScript zmienne mogą być deklarowane
A. w momencie pierwszego użycia zmiennej
B. tylko na początku skryptu
C. tylko jeśli podamy typ zmiennej i jej nazwę
D. zawsze z poprzedzającym nazwę znakiem $
24. Pierwszym krokiem podczas przetwarzania sygnału analogowego na cyfrowy jest
A. próbkowanie
B. kwantyzacja
C. filtrowanie
D. kodowanie
25. Relacja w bazach danych jest
A. logicznym połączeniem tabel
B. kluczem głównym w relacji tabel
C. algebraicznym połączeniem tabel
D. połączeniem dwóch pól jednej tabeli
26. Który z formatów zapewnia największa redukcję rozmiaru pliku dźwiękowego?
A. WAV
B. PCM
C. MP3
D. CD-Audio
27. Przekierowanie 301 służące przekierowaniu użytkownika z jednego adresu URL na inny można ustawić w pliku konfiguracji serwera Apache o nazwie
A. conf.php
B. .htaccess
C. .apacheConf
D. configuration.php
28. Aby utworzyć relację jeden do wielu, w tabeli po stronie wiele, należy zdefiniować
A. klucz obcy wskazujący na klucz obcy tabeli po stronie jeden
B. klucz sztuczny odnoszący się do kluczy podstawowych obu tabel
C. klucz obcy wskazujący na klucz podstawowy tabeli po stronie jeden
D. klucz podstawowy wskazujący na klucz podstawowy tabeli po stronie jeden
29. Poniżej przedstawiono fragment kodu języka HTML. Jest on definicją listy:
A. A
B. B
C. C
D. D
30. W języku MySQL należy zastosować polecenie REVOKE, aby użytkownikowi anna odebrać prawo do dokonywania zmian jedynie w definicji struktury bazy danych. Polecenie odpowiadające odebraniu tych praw ma postać
A. REVOKE ALL ON tabela1 FROM 'anna'@'localhost'
B. REVOKE CREATE ALTER DROP ON tabela1 FROM 'anna'@'localhost'
C. REVOKE CREATE UPDATE DROP ON tabela1 FROM 'anna'@'localhost'
D. REVOKE CREATE INSERT DELETE ON tabela1 FROM 'anna'@'localhost'
31. W języku SQL w wyniku wykonania zapytania ALTER TABLE osoba DROP COLUMN grupa; zostanie
A. dodana kolumna grupa
B. usunięta kolumna grupa
C. zmieniona nazwa tabeli na grupa
D. zmieniona nazwa kolumny na grupa
32. Aby zdefiniować łamanie linii tekstu, np. w zmiennej napisowej, należy posłużyć się znakiem
A. slash
B. b
C. n
D. t
33. Znacznik <s> w języku HTML powoduje
A. migotanie tekstu
B. pochylenie tekstu
C. podkreślenie tekstu
D. przekreślenie tekstu
34. Które ze stwierdzeń prawidłowo charakteryzuje zdefiniowaną tabelę: CREATE TABLE dane (kolumna INTEGER(3));
A. Tabela o nazwie dane posiada trzy kolumny liczb całkowitych
B. Tabela o nazwie dane posiada jedną kolumnę liczb całkowitych
C. Tabela posiada jedną kolumnę zawierającą trzy elementowe tablice
D. Kolumny tabeli dane nazywają się: kolumna1, kolumna2, kolumna3
35. W MS SQL Server polecenie RESTORE DATABASE służy do
A. odtworzenia bazy danych z kopii bezpieczeństwa
B. odświeżenia bazy danych z kontrolą więzów integralności
C. przebudowania bazy danych w oparciu o buforowane dane
D. usunięcia bazy danych z serwera centralnego subskrybenta
36. W jakim formacie będzie wyświetlana data po uruchomieniu przedstawionego kodu?
A. Monday, 10 July 2017
B. 10, Monday July 2017
C. Monday, 10th July 17
D. Monday, 10th July 2017
37. Przy użyciu jakiego znacznika HTML otrzymamy tekst napisany czcionką o stałej szerokości znaku, który uwzględnia dodatkowe spacje, tabulacje i znaki końca linii?
A. <ins> ... </ins>
B. <pre> ... </pre>
C. <code> ... </code>
D. <blockquote> ... </blockquote>
38. Który znacznik lub grupa znaczników nie są stosowane do definiowania struktury strony HTML?
A. <header>, <footer>
B. <i>, <b>, <u>
C. <section>
D. <div>
39. Wskaż stwierdzenie, które nie jest prawdziwe dla następującej definicji funkcji w języku C++?
A. Funkcja zwraca wartość
B. Funkcja nie zwraca wartości
C. Funkcja posiada dwa parametry
D. Funkcja odwołuje się do parametrów przez referencję
40. Ukrywanie pewnych pól lub metod obiektów danej klasy tak, aby były one dostępne tylko metodom wewnętrznym tej klasy lub funkcjom zaprzyjaźnionym, to
A. polimorfizm
B. hermetyzacja
C. konkatenacja
D. dziedziczenie
Sprawdź odpowiedzi!