Test 40 pytań E.14

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

Czas jaki pozostał do zakończenia egzaminu → 56 min 28 sek
1. Do uruchomienia skryptu JavaScript wymagane jest oprogramowanie
A. serwera WWW
B. serwera MySQL
C. debugera JavaScript
D. przeglądarki internetowej
2. Baza danych zawiera tabelę uczniowie z polami: imie, nazwisko, klasa. Aby odnaleźć imiona i nazwiska tych uczniów, których nazwiska rozpoczynają się literą M, należy zastosować polecenie SQL
A. SELECT nazwisko, imie FROM uczniowie WHERE nazwisko IN "M%";
B. SELECT nazwisko, imie FROM uczniowie WHERE nazwisko LIKE "M%";
C. SELECT nazwisko, imie FROM uczniowie ORDER BY nazwisko = "M%";
D. SELECT nazwisko, imie FROM uczniowie ORDER BY nazwisko IN "M%";
3. Zadaniem funkcji PHP o nazwie mysql_num_rows() jest
A. ponumerować rekordy w bazie danych
B. zwrócić kolejny rekord z wynikami zapytania
C. zwrócić liczbę wierszy znajdujących się w wyniku zapytania
D. zwrócić rekord, którego numer podany został w parametrze funkcji
4. Domyślna nazwa pliku konfiguracyjnego serwera Apache to
A. .configuration
B. configuration.php
C. htaccess.cnf
D. .htaccess
5. Co definiuje w języku C++ przedstawiony fragment kodu?
A. Hierarchię zmiennych
B. Trzy zmienne niepowiązane ze sobą
C. Typ strukturalny składający się z trzech pól
D. Kontakt pomiędzy zmiennymi globalnymi i lokalnymi
6. Formularz nadrzędny wykorzystywany do nawigacji w bazie danych pomiędzy dostępnymi w systemie formularzami, kwerendami jest nazywany formularzem
A. głównym
B. sterującym
C. pierwotnym
D. zagnieżdżonym
7. Przedstawione polecenie MySQL ma za zadanie
A. Usunąć kolumnę tytul z tabeli ksiazki
B. Dodać do tabeli ksiazki kolumnę tytul
C. Zmienić nazwę kolumny w tabeli ksiazki
D. Zmienić typ kolumny w tabeli ksiazki
8. Poprawne udokumentowanie wzorca weryfikacji pola nazwa w części kodu aplikacji JavaScript to
A. /* Pole nazwa może składać się z dowolnego ciągu cyfr (z wyłączeniem 0), małych i dużych liter. */
B. /* Pole nazwa powinno składać się w kolejności: z ciągu cyfr (z wyłączeniem 0), następnie dużej litery i ciągu małych liter. */
C. /* Pole nazwa musi składać się w kolejności: z ciągu cyfr (z wyłączeniem 0), następnie dużej litery i dwóch małych liter. */
D. /* Pole nazwa może zawierać dowolny ciąg cyfr (z wyłączeniem 0), następnie musi zawierać dużą literę i ciąg minimum dwóch małych liter. */
9. Proces filtracji sygnału wejściowego w dziedzinie czasu, obejmujący zasadę superpozycji, związany jest filtrem
A. liniowym
B. przyczynowym
C. niezmiennym w czasie
D. o skończonej odpowiedzi impulsowej
10. W jaki sposób wykonanie podanej w ramce kwerendy SQL wpłynie na tabelę pracownicy?
A. Zmieni typ danych kolumny plec na znakowy o stałej długości 9
B. Doda kolumnę plec ze znakowym typem danych o stałej długości 9
C. Zmieni typ danych kolumny plec na znakowy o zmiennej długości 9
D. Doda kolumnę plec ze znakowym typem danych o zmiennej długości 9
11. W standardzie HDTV jest stosowana rozdzielczość
A. 704 x 576 px
B. 720 x 480 px
C. 1280 x 1024 px
D. 1920 x 1080 px
12. Który sposób komentowania jednoliniowego jest dozwolony w języku JavaScript?
A. !
B. #
C. //
D. <!
13. Do graficznego tworzenia stron internetowych należy wykorzystać.
A. edytor CSS
B. przeglądarkę internetową
C. program typu WYSIWYG
D. program MS Office Picture Manager
14. Jakiego typu specjalizowane oprogramowanie narzędziowe należy zainstalować, aby umożliwić wykonywanie jego użytkownikowi operacji na zgromadzonych danych?
A. Klucz obcy
B. System Zarządzania Bazą Danych (SZBD)
C. Obiektowy System Zarządzania Bazą Danych
D. Otwarty mechanizm komunikacji bazy danych
15. W znaczniku <head> (w części <meta ... >) strony www NIE umieszcza się informacji dotyczącej
A. autora
B. kodowania
C. typu dokumentu
D. automatycznego odświeżania
16. Zdefiniowano bazę danych z tabelą mieszkancy o polach: nazwisko, imie, miasto. Następnie stworzono następujące zapytanie do bazy: SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto="Poznań" UNION ALL SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto="Kraków"; Wskaż zapytanie, które zwróci identyczne dane:
A. SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy AS "Poznań" OR "Kraków";
B. SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto HAVING "Poznań" OR "Kraków";
C. SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto="Poznań" OR miasto="Kraków";
D. SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto BETWEEN "Poznań" OR "Kraków";
17. Proces, w którym wykrywa się i usuwa błędy w kodzie źródłowym programów, to
A. Kompilowanie
B. Debugowanie
C. standaryzacja
D. Normalizacja
18. W języku JavaScript należy odwołać się do elementu zawartego w pierwszym paragrafie przedstawionego fragmentu strony HTML. Można to wykonać za pomocą funkcji
A. getElement("p");
B. getElementById("p1");
C. getElementByTagName("p")[0];
D. getElementByClassName("p.1")[0];
19. Tworzenie i przypisanie do zmiennej tablicy asocjacyjnej zrealizuje się w PHP zapisem
A. $tab = array (1, 2, 3, 4);
B. $tab = array (array (1, 2), array (3, 4));
C. $tab = array (); $tab[] = array (1, 2, 3, 4);
D. $tab = array ("a" => 1, "b" => 2, "c" => 3);
20. W czasie przetwarzania dźwięku, aby pozbyć się niechcianych odgłosów spowodowanych złą jakością mikrofonu, należy zastosować narzędzie
A. echa
B. obwiedni
C. wyciszenia
D. usuwania szumów
21. Dana jest tabela o nazwie wycieczki z polami: nazwa, cena, miejsca (jako liczba wolnych miejsc). Aby dla dowolnego zbioru danych tabeli wyświetlić jedynie nazwy tych wycieczek, dla których cena jest niższa niż 2000 zł i mają przynajmniej cztery wolne miejsca, należy posłużyć się zapytaniem
A. SELECT nazwa FROM wycieczki WHERE cena < 2000 AND miejsca > 3;
B. SELECT nazwa FROM wycieczki WHERE cena < 2000 OR miejsca > 4;
C. SELECT * FROM wycieczki WHERE cena < 2000 AND miejsca > 4;
D. SELECT * FROM wycieczki WHERE cena < 2000 OR miejsca > 3;
22. W załączonym fragmencie kodu CSS kolor jest zapisany w postaci
A. HSL
B. dziesiętnej
C. CMYK
D. szesnastkowej
23. Jak nazywa się edytor wspomagający tworzenie stron internetowych, którego sposób działania można w polskim tłumaczeniu określić jako: otrzymujesz to, co widzisz?
A. IDE
B. WYSIWYG
C. WEB STUDIO
D. VISUAL EDITOR
24. Prawidłowy, zgodny ze standardem języka XHTML, zapis samozamykającego się znacznika odpowiadającego za łamanie linii ma postać
A. </ br>
B. <br />
C. </br/>
D. <br> </br>
25. W języku PHP, wykonując operacje na bazie danych MySQL, aby zakończyć pracę z bazą, należy wywołać
A. mysqli_exit();
B. mysqli_close();
C. mysqli_commit();
D. mysqli_rollback();
26. Proces walidacji strony internetowej to
A. zespół działań mających na celu zwiększenie oglądalności
B. sprawdzenie jej w celu wyeliminowania błędów
C. publikowanie w sieci
D. promocja strony
27. Interpreter PHP wygeneruje błąd i nie wykona kodu, jeżeli programista:
A. będzie pisał kod bez wcięć
B. nie postawi średnika po wyrażeniu w instrukcji if, jeśli po nim nastąpiła sekcja else
C. będzie deklarował zmienne wewnątrz warunku
D. pobierze wartość z formularza, w którym pole input nie było wypełnione
28. W języku PHP pobrano z bazy danych wyniki działania kwerendy za pomocą polecenia mysql_query(). Aby otrzymać ze zwróconej kwerendy wierszy danych, należy zastosować polecenie:
A. mysql_field_len()
B. mysql_list_fields()
C. mysql_fetch_row()
D. mysql_fetch_lengths()
29. Wskaż sposób, w jaki należy odwołać się do pliku default.css, jeśli index.html znajduje się bezpośrednio w katalogu Strona?
A. <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style/default.css" />
B. <link rel="stylesheet" type="text/css" href="C:/style/default.css" />
C. <link rel="stylesheet" type="text/css" href="...styledefault.css" />
D. <link rel="stylesheet" type="text/css" href="c:style/default.css" />
30. Aby w pliku z rozszerzeniem php umieścić kod w języku PHP należy użyć znaczników
A. <php .......... />
B. <?php .......... ?>
C. <php> ......... </php>
D. <?php> ........ <php?>
31. Polecenie SQL, które usuwa bazę danych o nazwie firma, ma postać
A. DROP firma;
B. ALTER firma DROP;
C. DROP DATABASE firma;
D. ALTER firma DROP DATABASE;
32. W relacyjnym modelu baz danych krotkami nazywa się
A. liczbę rekordów tabeli
B. wszystkie wiersze tabeli wraz z wierszem nagłówkowym
C. wszystkie kolumny tabeli, które zawierają atrybuty obiektu
D. wiersze tabeli z wyjątkiem wiersza nagłówkowego, w którym umieszcza się nazwy kolumn
33. Kolor 255 12 12 w modelu RGB na stronie www powinien być zapisany w postaci
A. #2551212
B. #EE0C0C
C. #AB1A1D
D. #FF0C0C
34. W przedstawionym kodzie PHP, zamiast znaków zapytania powinien pojawić się komunikat:
A. Błąd przetwarzania zapytania
B. Zapytanie przetworzono pomyślnie
C. Nieprawidłowa nazwa bazy danych
D. Nieprawidłowe hasło do bazy danych
35. Fragment kodu napisany w języku HTML zamieszczony w ramce przedstawia listę
A. wypunktowaną
B. numerowaną
C. odnośników
D. skrótów
36. Poniżej przedstawiono fragment kodu języka HTML. Jest on definicją listy:
A. A
B. B
C. C
D. D
37. Za pomocą którego protokołu należy wysłać pliki na serwer WWW?
A. DHCP
B. FTP
C. POP3
D. DNS
38. W celu dodania rekordu do tabeli Pracownicy należy użyć polecenia SQL
A. INSERT INTO Pracownicy VALUES ("Jan", "Kowalski");
B. INSERT VALUES (Jan; Kowalski) INTO Pracownicy;
C. INSERT VALUES Pracownicy INTO (Jan, Kowalski);
D. INSERT (Jan), (Kowalski) INTO TABLE Pracownicy;
39. Źródłem rekordów dla raportu może być
A. Tabela
B. Inny raport
C. Makropolecenie
D. Zapytanie INSERT INTO
40. W języku JavaScript przedstawiona definicja jest definicją
A. klasy
B. tablicy
C. obiektu
D. kolekcji
Sprawdź odpowiedzi!